اعتراضات ایران به چهارمین روز خود رسید

معترضان برای چهارمین روز پیاپی در چندین شهر به خیابان آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. بسیاری از شهرها آرایش امنیتی به خود گرفته‌اند.