بازگشت تدریجی صلح‌بانان سازمان ملل به بلندی‌های جولان

روسیه گفته بود که استقرار پلیس نظامی‌اش در بلندی‌های جولان به بازگشت نیروهای صلح‌بان سازمان ملل کمک می‌کند. مسکو اکنون به دنبال یاری آمریکا در بازسازی سوریه است.