خداوند آن جا ظهور می‌کند که امکان دادخواهی نیست – مورد علی‌محمد باب

محمود صباحی − جامعه‌ی توسعه‌یافته یک نشانه‌یِ بنیادی دارد: در صورت بی‌عدالتی، راه‌‌ها و درهای دادخواهی در آن گشوده است.