عفو بین‌الملل: همه بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را آزاد کنید

همزمان با اعتراضات اخیر در ایران و کشته شدن یک نفر، موج بازداشت‌ها نیز از سر گرفته شد. عفو بین‌الملل با تأیید بازداشت‌های گسترده در ایران نگران شکنجه دستگیرشدگان است.