کارخانه آلومرول نوین و مقدسی نماینده اراک

آلومرول، نمادی از ترکیب فساد و رانت‌خواری و استثمار. کارگران آن در بدترین شرایط اقتصادی مملکت، در بدترین شرایط مالی هستند.