خانواده نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، دارو احتکار کرده است

خانواده نعمت‌زاده نمونه‌ای است از رانت‌خواری و ثروت‌اندوزی «مقامات» جمهوری اسلامی به قیمت جان دیگران: دختر وزیر سابق داروهای فاسد را احتکار کرده تا به وقت کمبود سود بیشتری به جیب بزند.