کارخانه آذرفند نقده توان پرداخت بدهی‌اش به کشاورزان چغندرکار را ندارد. چغندرکاران نقده که از شهریور گذشته تا کنون مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند، از پنج روز پیش در برابر این کارخانه دست به تجمع زده‌اند. این معترضان دوشنبه ۲۲ مرداد برای چندمین بار در کارخانه آذرقند را بستند و پرسنل این کارخانه را از آنجا بیرون راندند. تا کنون هنوز کسی پاسخگوی اعتراض کشاورزان نبوده است.