آیا خامنه‌ای ایران را به سمت جنگ هدایت می‌کند؟

مرتضی عظیمی – علی خامنه‌ای با اظهارات متناقض، مبهم و در زمان نامناسب تصویری از ساختار تصمیم‌گیری نامنظم و گسسته دفاعی ایران ارائه می‌کند.