«در حداقل مزد بازنگری نشود، خانوارهای کارگری فرومی‌پاشند»

وضعیت اقتصادی در ایران چنان بد شده که رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو می‌گوید حداقل دستمزدی که برای امسال تعیین شده کفاف یک هفته زندگی یک خانواده سه نفره کارگری را هم نمی‌دهد.