کلیسای کاتولیک علیه اعدام؛ دستگاه دینی اسلام چه می‌کند؟

علی کلائی- دلیل حذف اعدام از آموزه‌های کلیسای کاتولیک چیست و آیا امکان دارد روزی دستگاه رسمی دینی در اسلام -چه شیعیان و چه اهل سنت- بپذیرند که مجازات اعدام از آموزه‌های دینی‌شان حذف شود؟ آیا میان مساله قصاص و اعدام در متن مقدس اسلامی تفاوتی هست و با توجه به وجود قصاص در متن مقدس، امکان حذف اعدام و مجازات‌هایی شبیه به آن وجود دارد؟ عبدالکریم سروش، محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری به این سوال‌ها پاسخ داده‌اند.