تحلیل جنبه‌هایی از وضعیت و روشنگری برای تعیین جهت

محمدرضا نیکفر − هر کس نگران جنگ داخلی است، بایستی بیشتر در عرصه مبارزه برای آزادی اجتماعی فعال شود. مردم همبسته، مردم دادرس یکدیگر، مردم برشناسنده حقوق یکدیگر، به سیاست نفرت نمی‌گروند.