مردم ایران کجا هستند؟

سهراب رضایی – آیا مردم تصمیم‌شان را گرفته‌اند؟ آیا آنانی که به تظاهرات علنی رو آورده‌اند، شاخص عموم مردم هستند؟ چه نسبتی وجود دارد میان مردم واقعی و مردم به اصطلاح “اپوزیسیون”؟