اتاق بازرگانی ایران خواهان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی شد

اتاق بازرگانی ایران خواستار تصمیم‌گیری غیرسیاسی درباره پیوستن به FATF شد و هشدار داد در غیر این صورت «انزوای مالی شوک جدیدی را به کشور وارد می‌کند».