اقتصاد ایران: قدرت خرید کارگران کاهش یافت، موج بیکاری در راه است

سفره مزدبگیران و کارگران کوچک‌تر شده: یک عضو شورای عالی کار گفته: قدرت خرید کارگران ۷۲ درصد کاهش یافته است. همزمان واحدهای تولیدی در باره موج بیکاری هشدار می‌دهند.