جمهوری اسلامی در حال سرنگونی است یا ماندگار است؟

اکبر گنجی − از تصاویر حرکات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶. آیا آتش فراگیر و بنیادافکن است؟