عراق خواهان معافیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران شد

با تحریم‌های جدید آمریکا عراق از یک سو خواهان حفظ روابط خود با آمریکاست و از سوی دیگر به دلیل وابستگی اقتصادی به ایران خواهان حفظ روابط تجاری با تهران است.