حق حیات و شیوه‌های حفاظت از آن- نمونه‌ی اعدام در ملاء عام

مهرانگیز کار- آیا اعدام در ملاء عام باعث نمی‌شود تماشاگران و بخش‌هایی از جامعه که از این گونه اعدام‌ها باخبر و متاثر می‌شوند، حکومت را زیر فشار بگذارند تا به حق حیات احترام بگذارد و متوجه باشد که مردم نسبت به اعدام بیش از آن حساس و پرسش‌گرند که بتواند مجازات اعدام را به دلخواه صادر و اجرا کند؟