غفلت از مطالبات اصلی و همگانی زنان

س. اقبال − مطالبات زنان در گستره‌ی ورزش کشور، به حضور در جایگاه تماشاچیان خلاصه نمی‌گردد. خلاصه کردن و ساده کردن قضیه به نفع حکومت است.