هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

بخشی، نماینده کارگران بار دیگر بر ضرورت تشکیل شوراهای مستقل کارگری و مردمی تأکید کرد و خطاب به کارگران گفت: «اعتصاب حق شماست. نقاب نزنید. آزاد و رها حقتان را فریاد بزنید.»