روایت مقامات و روایت مردم از وضعیت اقتصادی

بیتا محمدی – وضع از چه قرار است؟ تحریم‌ها زندگی مردم و اقتصاد ایران را از هم پاشیده است. گزارشی از میان مردم.