احمد خاتمی، سخنگوی خبرگان رهبری به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی از حضور در جلسه خبرگان رهبری برای پاسخگویی در برابر مطالبات علی خامنه‌ای برای بهبود مشکلات اقتصادی و وضع معیشت مردم نشده است. خاتمی گفته دلیل عذر روحانی را نمی‌داند اما اعتقاد دارد که پاسخگویی درباره مطالبات اقتصادی خامنه‌ای برای رئیس جمهوری اسلامی «یک فرصت» است. سخنگوی خبرگان رهبری در نشست خبری دوشنبه ۵ شهریور خود گفته است که به دستور علی خامنه‌ای، خبرگان رهبری علاوه بر دو وظیفه انتخاب رهبر و مراقبت از رهبری، وظیفه «مطالبه‌گری» را هم در پیش گرفته است.