اعتراضات- از میان آن‌ها: یازدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از احضار و تهدید نمایندگان کارگری

کارگران کارتن ایران، راه‌آهن، نازنخ و فرنخ قزوین تجمع کردند. روستائیان جفیر در اعتراض به قطعی آب، راه را بستند. تجمع دانشجویان دانشگاه تهران و سپرده‌گذاران کاسپین نیز خبرساز بود.