کارگران افغانستانی: تا معترض می‌شویم، می‌گویند شما قاچاقی در ایران هستید

امیرسام گودرزی – گزارشی میدانی درباره حال و روز کارگران افغانستانی در ایران که بحران اقتصادی سختی‌های زندگی آنان را تشدید کرده است.