براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۷، کشور ایسلند از لحاظ برابری جنسیتی به عنوان برابرترین کشور دنیا در رتبه نخست قرار گرفته است. ایسلند نابرابری دستمزد میان زنان و مردان را غیرقانونی اعلام کرده است. رتبه دوم برابری جنسیتی متعلق به کشور نروژ است. ایران در رتبه ۱۴۰ در میان ۱۴۴ کشور قرار دارد. گزارش جهانی فاصله طبقاتی را نخستین‌بار مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۶ منتشر کرده است. از این شاخص برای اندازه‌گیری برابری جنسیتی استفاده می‌شود.