مهرانگیز کار: دادخواهی حق است اما در ایران دریچه‌های دادخواهی را بسته‌اند

مهرانگیز کار- در ایران امروز دادخواهی و دادخواه راهی ندارد سوای این که صدای خودش را برساند به نهادهای حقوق بشر خارج از کشور و بخش‌های فارسی رادیو- تلویزیون‌های خارج از کشور. دیده شده این گونه دادخواهی در شرایط کنونی بهتر جواب می‌دهد تا مراجعه به مراجعی در کشور که نمی‌خواهند از منافع رانت‌خواری و امنیت شغلی محروم بشوند.