ظریف: ماندن در برجام تنها گزینه ایران نیست

مجمع عمومی سازمان ملل در پیش است: فرصتی برای مذاکره روحانی با ترامپ قبل از تحریم نفتی ایران. خامنه‌ای، بعد از انتشار گزارش آژانس یک بار دیگر گفت‌وگو را منع کرد.