گسترش «فقر» در ایران: آیا «بسته معیشت» چاره کار است؟

دولت با سرکوب مزدی کارگران و مزدبگیران را به زیست زیر خط فقر ناچار کرده و حالا می‌خواهد با بسته معیشتی افزایش هزینه‌ها را «جبران» کند. سیاستی تکراری و بی‌نتیجه پس از آزادسازی قیمت‌ها.