معترضان عراقی جاده بصره به ایران را بستند

عده‌ای دیگر از معترضان در بصره نیز در برابر میدان نفتی نهر بن عمر تجمع کردند. آنها می‌گویند آب شور است و شغلی ندارند و فساد گسترده و دولت بی‌کفایت است.