کودک کار: پیمانکار شهرداری گوشم را با تیغ برید

ویدیویی که از یک کودک کار قربانی خشونت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شهرداری و شورای شهر تهران را به واکنش واداشت. این کودک هنوز شناسایی نشده.