نرخ دلار در ایران «لحظه‌ای» شد

سقوط ریال ادامه دارد و همزمان با آن افت سطح عمومی دستمزدها و قدرت خرید عمومی. دولت اما قصد دخالت در بازار را ندارد و هدفش حفظ ذخایر ارزی است برای «جنگ اقتصادی».