خونین‌ترین روزِ اعتراضات بصره

معترضان به استانداری بصره حمله کردند. مأموران امنیتی با گاز اشک‌آور و شلیک گلوله جنگی به معترضان پاسخ دادند. ده‌ها نفر مجروح شدند.