معترضان عراقی بندر ام قصر را مسدود کردند

از این بندر مهم گندم و روغن و شکر به سراسر عراق توزیع می‌شود. مقتدی صدر از معترضان خواسته است از کرامت انسانی‌شان دفاع کنند.