معترضان کنسولگری ایران در بصره را به آتش کشیدند

پیش از حمله معترضان، کنسولگری ایران تخلیه شده بود. معترضان نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را محکوم کردند.