ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

حقوق خانواده زندانیان در ایران؛ یک خلاء قانونی

معین خزائلی - قوانین موضوعه ایران در زمینه موضوع حمایت از خانواده زنان زندانی، به ویژه مادران، به شدت دچار پراکندگی بوده و اساسا هیچ قانون مشخصی در این زمینه در مجموعه قوانین مربوط به حقوق زندانیان در این کشور وجود ندارد.

به طور کلی و بر اساس یکی از اصول پذیرفته شده علم حقوق، اعمال مجازات و تنبیه تنها باید متوجه مرتکب جرم بوده و جامعه، اطرافیان و مهمتر از همه خانواده مجرم نباید از بابت فعل مجرمانه ارتکابی از سوی وی، متضمن ضرر و یا عقوبتی شوند. در حقیقت بر مبنای این اصل، که در احکام حقوقی فقه به قاعده «لاتزر» و در علم حقوق به «اصل شخصی بودن مجازات ها» شناخته می شود، اعمال مجازات ها بر مجرمان باید مبتنی بر ساز و کاری باشد که تا حد امکان از سرایت آثار و نتایج فعل مجرمانه به خانواده مجرم جلوگیری شود.

با این وجود اما روشن است که اساسا نتایج فعل مجرمانه که مجازات یکی از آنها است جدای از مجرم، خانواده و نزدیکان او را نیز تحت تاثیر قرار داده و خواه ناخواه سبب ایجاد مشکلات روانی، اجتماعی و در مواردی نیز معیشتی برای آنها خواهد شد؛ به ویژه اگر فرد مجرم سرپرست خانوار بوده و یا بار تامین مالی خانواده اش بر عهده وی بوده باشد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.