مرکز همکاری احزاب کردستان ایران با انتشار بیانیه‌ای از همراهی مردم کردستان ایران با اعتصاب عمومی در اعترض به اعدام سه زندانی سیاسی کرد تقدیر کرده است. در این بیانیه آمده است: « شما آحاد مردم کردستان، رهبری سیاسی جنبش کردستان و خویش را سربلند کردید و باری دیگر سرافکندگی و زبونی و حقارت را حاصل برنامەهای شوم رژیم جنایتکاری جمهوری اسلامی کردە و برگی زرین و درخشان را در تاریخ مبارزە ملتمان را بە ثبت رساندید کە می تواند بە سرلوحە مرحلەای نوین از مبارزە تبدیل شود کە رهائی و آزادی همیشگی ملتمان را رقم زند.» روز گذشته (چهارشنبه) بسیاری از شهرهای استان کردستان، از جمله سنندج، پیرانشهر، مریوان، سقز، بانه، پاوه، مهاباد، کرمانشاه و قصرشیرین در اعتصاب عمومی به سر برد. در مهاباد مأموران امنیتی مغازه‌های اعتصابیون را نشانه‌گذاری می‌کردند. آرام فتحی، سوران دانشور و مسلم بهرامی (از فعالان مدنی) در شهر مریوان همزمان با آغاز اعتصاب عمومی بازداشت شدند. مرکزی همکاری احزاب کردستان متشکل است از حزب کومه‌له کردستان ایران، کومه له زحمتکشان کردستان، سازمان خبات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان. این مرکز در سال ۹۶ برای هماهنگی و همکاری بیشتر احزاب کرد تشکیل شده.