وقت خداحافظی مدیران بازنشسته رسید

شورای نگهبان سرانجام اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد. ۱۹۷۰ مدیر در سطوح مختلف از سمت‌های خود برکنار می‌شوند.