بیانیه فعالان مدنی درباره تجاوز به زنان ایرانشهری: قوه‌ قضاییه مسئول تکرار سیستماتیک چنین اتفاقاتی است

در بیانیه‌ای که تاکنون به امضای ۳۲۳ نفر رسیده است، امضاکنندگان بر نقش و مسئولیت قوه‌ قضاییه در جلوگیری از تکرار سیستماتیک اتفاقاتی مانند تجاوز به زنان ایرانشهر تاکید کرده‌اند.