در جستجوی معنا برای زندگان

در «داستانی برای مردگان» از رضا نجفی کسی که «جهان» را گم کرده پی «قلب جهان» است و آن را هم می‌یابد. احمد خلفانی می‌گوید چگونه.