۴+ ۱ به تداوم صادرات نفت و میعانات گازی ایران متعهد شد

در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل اعضای برنامه جامع اقدام مشترک بیانیه مشترکی صادر کردند. معامله پایاپای نفت در برابر خدمات همچنان در دستور کار قرار دارد.