مشقِ کوتاه‌نویسی با لیدیا دیویس

بخش نخست گفت‌وگوهای زمانه با نویسندگانی که آثارشان به فارسی ترجمه شده به لیدیا دیویس برنده «من‌بوکر» اختصاص دارد: «نمی‌توانم و نمی‌خواهم» او را نشر افق منتشر کرده.