کشاورزان اصفهان در اعتراض به عدم تأمین حق‌آبه تجمع کردند

درآمد ۸۰ درصد ساکنان حوضه آب‌ریز زاینده‌رود از کشاورزی است. مسئولان وعده داده بودند که آب زاینده‌رود را در پاییز جاری و از کشاورزان حمایت مادی کنند، اما به وعده‌های خود عمل نکردند.