ضیاالدین شعاعی، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به خبرگزاری ایسنا گفته است آمارهای درازمدت نشان می‌دهد که تعداد روزهای «گرد و غباری» در استان از ۲۵ روز به ۸۰ تا ۱۳۳ روز در سال رسیده است. تعیین سهم منشأهای خارجی و داخلی در گرد و غبارهای خوزستان با توجه به «تعریف روز گرد و غباری» و بر اساس «تعداد حادثه» صورت می‌گیرد. بر این مبنا ۸۰ درصد طوفان‌های گرد و غباری خوزستان منشا خارجی دارد. به گفته ضیاالدین شعاعی در ایران روز «گرد و غباری» را به این شکل تعریف کرده‌اند: «روزی که ذرات معلق ۱۰ میکرون از ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب تجاوز کند و بیش از دو ساعت ماندگاری داشته باشد.»