مهر نامهربان؛ بررسی وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل

ثمین صابری – اول مهر که می خواهد شروع شود، کلی شعر در وصف مهربانی مهر و شور و نشاط تحصیل هست که زمزمه می شود. اما هستند کودکان بی شماری که مهر با آن ها مهربان نبوده و نیست.