سپاه به عربستان و امارات هشدار داد از خطوط قرمز عبور نکنند

سردار پاسدار حسین سلامی در واکنش به حمله به رژه نظامی در اهواز و درگیری در سراوان به عربستان و امارات گفت شما تحمل تیغ انتقام ما را ندارید.