بیژن بیجاری: فال‌گوش

داستانی از مجموعه هنوز منتشر نشده «هزاربیشه» درباره یک خانواده ایرانی دورافتاده از هم و در تلاش یک سویه برای ارتباط.