انتقاد از وضع حقوق بشر در ایران در نخستین گزارش جاوید رحمان

گزارشگر ویژه حقوق بشر به برخی از موارد جدید از جمله نقض حقوق اقتصادی شهروندان، نقض حقوق معلولان، افراد دارای گرایش‌های مختلف جنسی و دارندگان تابعیت دوگانه اشاره کرده.