پای صحبت بازنشستگان فولاد

بازنشستگان فولاد در چهار راه ولیعصر تهران از دردهایشان می‌گویند.