روز جهانی مبارزه با اعدام: یک جمله برای آنها که هنوز به چوبه‌های دار باور دارند

زمانه از چند حقوقدان و مدافع حقوق بشر خواسته تا در یک یا چند جمله به کسانی که همچنان اعدام را توجیه می‌کنند و آن را اقدام درستی می‌دانند، پاسخ دهند.