روز جهانی معلم: معلمان در ایران زندانی می‌شوند و اخراج

در روز جهانی معلم، گروه اتحاد بازنشستگان و شماری از اعضای کانون صنفی معلمان در تهران و کازرون یاد معلمان زندانی را گرامی داشتند.