شهروندان خشمگین از نخبگان حاکم در برزیل به پای صندوق رأی می‌روند

ژایر بالسونارو، نامزد ۶۳ ساله پیشتاز در نظرسنجی‌ها از دل جریان راست افراطی بیرون آمده، علیه زنان و دگرباشان جنسی سخن گفته و از حامیان دیکتاتوری نظامی پیشین در این کشور است.